Situace

Pro správný vývoj dítěte je nutný dostatek přiměřených podnětů, dítě potřebuje být podněcováno a stimulováno nejen v oblasti smyslové, ale také emoční a sociální. Zdaleka největší dopad má na dítě chybějící citová vazba na dospělého. Výzkumy ukazují, že nedostatek podnětů a nemožnost navázání blízkého vztahu k jednomu dospělému člověku vývoj dítěte narušuje, dochází k tzv. psychické deprivaci. Pokud dítě nemůže z jakýchkoli důvodů vyrůstat ve své biologické rodině, měla by být upřednostněna náhradní rodinná výchova před výchovou ústavní. Toto stanovisko zastává i reformní novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, přijatá v lednu 2013, která klade v péči o dítě důraz na podporu ohrožených rodin, případně urychlené nalezení rodiny náhradní. Problémem stále zůstává roztříštěnost péče o děti mezi několik různých ministerstev, odborníci volají po sjednocení péče pod jeden resort.

Jakýkoli dlouhodobější pobyt v ústavu bez možnosti pevné citové vazby je pro dítě ohrožující, za kritické je považováno období do třetího roku dítěte. Přesto bylo v roce 2012 v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

Mluvíme-li pak o zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v ČR ke konci r. 2014 žilo 6 495 dětí. Velká část z nich zůstává v ústavech až do své zletilosti. Odborné studie ukazují, že většina dětí, které prožili dětství v ústavu, se není schopna úspěšně integrovat do společnosti. Tyto děti často mají vzdělávací problémy, později selhávají v zaměstnání či v partnerských vztazích. Nejefektivnější v oblasti práce s ohroženými dětmi se jeví působení v oblasti prevence. V ČR jsou aktivity podporující tyto děti však spíše záležitostí neziskových organizací, aktivity státu jsou spíše ojedinělé.

Jak nám můžete pomoci

  • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
  • Dobrovolnou pomocí
  • Dárcovstvím:
    číslo účtu 2108416349/2700
    vedeným UniCredit Bank Czech
    Republic, a.s.