Další zdroje informací

Realizace ústavní a ochranné výchovy v ČR

(ústavní a ochranná výchova je v ČR realizována ve třech resortech)

A. Školská zařízení:

Následující přehled ukazuje počty umístěných dětí různých formách školských zařízení pro výkon ústavní výchovy v letech 2010 – 2014.

  r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014
Dětské domovy 4628 4451 4442 4253 4314
Dětský domov se školou 760 761 713 697 679
Výchovný ústav 1445 1395 1269 1146 1081
Diagnostický ústav 564 543 517 453 421
Celkem 7397 7150 6941 6549 6495
Zdroj: statistická ročenka UIV

B. Zdravotnická zařízení

(kojenecké ústavy a dětské domovy do 3 let):

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

C. Zařízení sociálních služeb

(domovy pro osoby se zdravotním postižením)

Počet umístěných dětí za rok 2013 činí 646 (zdroj MPSV).

Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy dětí ( zdroj UIV)

Statistická ročenka Ústavu pro informace ve vzdělávání uvádí počet všech zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, tedy dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a diagnostických ústavů. V souhrnu za rok 2014 bylo evidováno celkem 214 těchto zařízení s celkovým počtem 6 495 umístěných dětí. T tohoto počtu bylo 65 dětí umístěno na žádost rodičů, 749 na základě předběžného opatření, ostatní byly umístěny na základě soudního rozhodnutí o ústavní nebo ochranné výchově.

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

POČET ZAŘÍZENÍ v r. 2014

Dětské domovy 144
Dětský domov se školou 29
Výchovný ústav 28
Diagnostický ústav 13

PŘIJETÍ A ODCHODY DĚTÍ

  r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014
Přijaté děti 974 1103 839 1007
Odchody celkem 1104 1041 1010 909
Z toho:
Odchody dětí a mládeže
Do adopce 13 8 4 2
Do pěstounské péče 109 118 109 104

Vývoj dětí v náhradních formách péče (zdroj MPSV)

Dle výzkumu realizovaného v České republice (Ptáček et al., 2011), největší obtíže se zvládáním školních povinností mají děti v dětských domovech (6 % zvládá školní povinnosti špatně, 24 % s obtížemi, 30 % s pomocí) a pěstounských rodinách (2 % špatně, 11 % s obtížemi, 37 % s pomocí). Naopak bez obtíží zvládají povinnosti ve většině biologických rodin úplných (60 %) i neúplných (38 %).

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13150/nahradni_pece.pdf

Souhrn o počtu dětí do 3 let v ústavech (zdroj UZIS)

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domovu-pro-deti-do-tri-let-dalsich-zarizeni-pro-deti-roce-2011

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Dne 31.3.2015 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy publikován metodicky pokyn, který stanoví standardy kvality péče o děti ve školských  zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Celý dokument je ke stažení na: http://www.msmt.cz/file/35026/

Standardy definují a nastavují úroveň kvality péče o děti ve školských  zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Jejich účelem je nastavení a udržení srovnatelné úrovně kvality poskytované péče v jednotlivých zařízeních a zvyšování kvality péče v zařízeních. Jsou použitelné pro široké spektrum různých typů ústavních zařízení jako jsou dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav, střediska výchovné péče. 

Výzkum na téma Připravenost dětí z dětských domovů na odchod do samostatného života

Unikátní průzkum agentury Ipsos, který si objednala nezisková organizace Mimo domov, se zabýval obavami a představami dětí před opuštěním dětského domova. Mají před sebou velmi těžký start a málokdo ví, kde většina z nich končí a proč je jejich integrace do společnosti obtížnější.   Průzkum vznikl za finanční podpory Nadace Komerční banky – Jistota, hlavním partnerem byla nezisková organizace Letní dům a partnerem společnost Bageterie Boulevard.  Průzkum byl realizován u 102 dětí v dětských domovech, které opustí domov do jednoho roku, a dále u 27 dospělých, kteří jsou 1-6 let po odchodu z dětského domova. Výstupy jsou k dispozici zde: http://www.ipsos.cz/jsou-na-odchod-do-bezneho-zivota-pripraveny-deti-z-detskych-domovu/

Výzkum ukázal 3 základní nedostatky a to v těchto oblastech:

1/ nedostatek v systému a vzdělávání

Děti v naprosté většině případů (71 %) studují obory s výučním listem. Spektrum volených oborů není nijak široké, nejčastěji studovanými obory jsou kuchař/číšník, zedník, prodavač či ošetřovatel. Přitom 40 % dětí jejich plánované dosažené vzdělání nevyhovuje. 57 % respondentů by chtělo pokračovat dalším vzděláváním či rekvalifikačními kurzy. „Přestože tedy více než polovina dětí před odchodem plánuje studovat dále, reálně tato potřeba po odchodu již často není pociťována. Po odchodu z DD studuje pouze 1 dítě z deseti, mnohdy se přitom jedná pouze o dostudování započatého studia,“ uvádí Lenka Hanáková z agentury Ipsos.

2/nedostatek informací a finanční gramotnost

Dětem chybí informace o tom, co všechno je třeba po opuštění DD zařídit, a o co všechno se starat. Zápasí navíc s finanční gramotností, která jim v reálném světě komplikuje situaci

3/ vztahy

Nejčastěji (71 %) se děti svěřují vychovatelkám či kamarádům z dětského domova. Naopak jako velkou oporu necítí rodiče, spolužáky ze školy a ostatní příbuzné (kromě sourozenců). Tento fakt podporuje tvrzení o velké závislosti dětí na vychovatelkách v domově, které často považují za nejbližší osobu.

Zdroj: TZ_Unikátní výzkum dětské domovy

Jak nám můžete pomoci

  • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
  • Dobrovolnou pomocí
  • Dárcovstvím:
    číslo účtu 2108416349/2700
    vedeným UniCredit Bank Czech
    Republic, a.s.